Ordbetydning og metasprog i en multipolær verden

Forelæsning af Carsten Levisen (Roskilde Universitet).

Resumé

Med nye studier fra stillehavskreolsprog introducerer dette foredrag til Postkolonial Semantik – en teoretisk og analytisk fornyende tilgang til leksikalsk semantik, hvis sigte er at skabe emisk dækkende ordbetydningsanalyser og at dekolonialisere det metasprog, hvormed vi skaber viden om verden. Teoretisk tilbyder den Postkoloniale Semantik en syntese mellem kognitiv kultursemantik og postkolonial lingvistik (postcolonial language studies). Empirisk bidrager tilgangen med højresolutionsstudier af ord og stemmer fra sprogkulturer, der ikke tidligere har været genstand for semantisk næranalyse. Foredraget vil fokusere på kreolsproget Bislama, som det tales i Port Vila, Vanuatu, og en række konkrete studier af Bislamas betydningsunivers vil blive præsenteret og diskuteret. Analyserne giver stillehavsperspektiver på sprog, socialitet, sandhed og sansning som samtidig konfronterer gængse terminologier og teorier, der er udviklet i Nord- og Vesteuropa.

Feltlingvistikkens ”descriptive pride” har ikke altid haft øje for, at betydningsbeskrivelse altid også er repræsentation, og at repræsentation ofte foregår på et kolonialsprog som engelsk, fransk eller spansk. Helt centralt bliver spørgsmålet om metasprog – de sproglige kategorier, vi bruger til at beskrive sproglige kategorier med. I en tiltagende anglocentrisk forskningsverden bliver engelsk ofte et de facto metasprog, og engelske betydningskategorier som ”the mind”, ”politeness”, ”community” og en lang række andre angelsaksiske kernebegreber ophøjes til fællesmenneskelige kategorier. Gennem tværsproglige konfrontationer søger den Postkoloniale Semantik at afmontere denne begrebskolonialisering, og samtidigt afsøges nye måder at skabe bæredygtige videns- og videnskabssprog på i en multipolær verden.

Om

Carsten Levisen er lingvist og sproglig antropolog og forsker bl.a. i kognitiv kultursemantik, etnopragmatik, kulturelle diskursstudier, kreolstudier og sproglig etnografi. Han er lektor ved Roskilde Universitet og medlem af Det Unge Akademi under Videnskabernes Selskab. Han indgår i det internationale samarbejde inden for Natural Semantic Metalanguage og har bl.a. deltaget i forskningsprojekterne Evolution of Semantic Systems (Max Planck Institute, Nijmegen), Cognitive Creolistics (Aarhus Universitet) og An Ethnography of Language Encounters (Roskilde Universitet). Carsten Levisen har bl.a. udgivet Cultural Semantics and Social Cognition: A case study on the Danish Universe of Meaning (De Gruyter Mouton, 2012).