Vedtægter

  1. Lingvistkredsen, der er stiftet den 24. september 1931 i København, er en sammenslutning for forskning indenfor almen og systematisk lingvistik. Den arbejder på enhver måde for at fremme forbindelsen og samarbejdet mellem danske lingvister indbyrdes og mellem danske og udenlandske lingvister.
  2. Der afholdes under normale forhold fire plenarmøder i hvert semester (september-december og februar-maj).
  3. Optagelse sker ved henvendelse til komitéen.
  4. Kontingentet fastlægges af årsmødet. Der betales fuldt kontingent for det år, i hvilket indmeldelse sker. Kontingentet forfalder 1. januar. Kontingentrestance ud over 3 måneder medfører fortabelse af medlemsretten.
  5. Lingvistkredsens medlemmer modtager tidsskriftet Acta Linguistica Hafniensia, inklusive Travaux du Cercle linguistique de Copenhague.
  6. Årsmødet afholdes hvert år inden 1. december. Ved dette aflægger komitéen beretning, kassereren forelægger det reviderede regnskab til godkendelse, og der foretages valg af komité og revisor.
  7. Komitéen består af mindst 5 og højst 7 medlemmer, der selv fordeler arbejdet imellem sig. Redaktionen for Acta Linguistica Hafniensia er repræsenteret i komiteen med én stemme.
  8. Alle valg til Lingvistkredsens embeder: redaktør(er) af Acta Linguistica Hafniensia, redaktør af Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague, medlemmer af lingvistkredsens komité og medlemmer af komiteen for truede sprog sker for tre år. Redaktøren af Travaux du Cercle Linguistique de Copenhague er født medlem af redaktionen for Acta Linguistica Hafniensia. Komiteen fremlægger hvert år i indkaldelsen en oversigt over valgperioder for de medlemmer, der har de forskellige embeder. Det vil heraf fremgå, hvilke medlemmer der er på valg til hvilke embeder ved det pågældende årsmøde.

Vedtaget den 7. september 1933, ændret den 30. september 1937, den 16. oktober 1941, den 23. maj 1946, den 5. oktober 1962, den 11. oktober 1966, den 6. oktober 1981, den 19. februar 1985, den 14. maj 1985, den 10. november 2009, den 9. november 2010 og 19. november 2019.